☆ NBA(미 프로농구) 경기에 대한 추천된 경기의 예측(12개의 예측 지수를 이용하여 예측 산출) 및 예측 결과 입니다.
☆ NBA 경기의 결과를 클릭하시면 두 팀의 분석 정보를 보실수 있습니다.
☆ 홈승+ 와 원정+ (고배당) 는 핸디캡을 적용한 추천 경기 입니다.
일자 홈팀 결과 큰 틀 원정팀 예측 결과 홈승 원정 핸디
01-23 [14]  올랜도 114 : 120 1% : 99% [13]  오클라호마 원정 적중 1.83 2.00 -2.5 
01-23 [21]  디트로이트 127 : 106 12% : 87% [23]  세크라멘토 원정 틀림 1.91 1.91 -1.5 
01-21 [25]  워싱턴 106 : 100 5% : 95% [21]  디트로이트 원정 틀림 1.77 2.10 -2.5 
01-21 [27]  클리블랜드 86 : 106 5% : 95% [27]  뉴욕 원정 적중 1.87 1.95 -1.5 
01-16 [13]  오클라호마 121 : 130 21% : 79% [7]  토론토 원정 적중 1.83 2.00 -2.5 
01-07 [20]  뉴올리온스 126 : 128 5% : 95% [4]  유타재즈 원정 적중 2.30 1.67 1.5 
12-30 [15]  멤피스 117 : 104 5% : 95% [25]  샬럿 원정 틀림 1.67 2.30 -2.5 
12-30 [20]  뉴올리온스 127 : 112 0% : 100% [12]  휴스턴 원정 틀림 2.05 1.80 1.5 
12-29 [23]  세크라멘토 110 : 112 15% : 85% [19]  피닉스 원정 적중 1.71 2.20 -2.5 
12-29 [20]  뉴올리온스 120 : 98 12% : 88% [10]  인디애나 원정 틀림 1.95 1.87 1.5 
12-28 [30]  골든스테이트 105 : 96 17% : 82% [19]  피닉스 원정 틀림 2.30 1.67 1.5 
12-26 [2]  LA레이커즈 106 : 111 0% : 99% [3]  LA클리퍼스 원정 적중 1.77 2.10 -2.5 
12-24 [15]  멤피스 115 : 145 5% : 95% [16]  샌안토니오 원정 적중 2.00 1.83 1.5 
12-23 [7]  토론토 110 : 107 20% : 80% [11]  댈러스 원정 틀림 1.71 2.20 -2.5 
12-22 [21]  디트로이트 107 : 119 5% : 95% [22]  시카고 원정 적중 1.67 2.30 -2.5 
12-21 [27]  클리블랜드 114 : 107 1% : 99% [15]  멤피스 원정 틀림 2.10 1.77 1.5 
12-18 [20]  뉴올리온스 101 : 108 5% : 95% [17]  브루클린 원정 적중 2.10 1.77 1.5 
12-18 [27]  뉴욕 143 : 120 6% : 94% [29]  애틀란타 원정 틀림 1.80 2.05 -2.5 
12-12 [23]  미네울브 116 : 127 0% : 99% [4]  유타재즈 원정 적중 2.00 1.83 1.5 
11-30 [19]  피닉스 113 : 120 5% : 95% [11]  댈러스 원정 적중 2.20 1.71 1.5 
11-28 [30]  골든스테이트 104 : 90 5% : 95% [22]  시카고 원정 틀림 2.25 1.69 1.5 
11-28 [16]  샌안토니오 101 : 113 5% : 95% [23]  미네울브 원정 적중 1.71 2.20 -2.5 
11-26 [27]  클리블랜드 106 : 108 5% : 95% [17]  브루클린 원정 적중 1.83 2.00 -2.5 
11-26 [22]  시카고 94 : 117 24% : 76% [18]  포틀랜드 원정 적중 1.91 1.91 -0.5 
11-24 [25]  샬럿 115 : 116 5% : 95% [22]  시카고 원정 적중 2.05 1.80 1.5 
11-21 [22]  시카고 109 : 89 3% : 96% [21]  디트로이트 원정 틀림 1.83 2.00 -2.5 
11-16 [25]  샬럿 109 : 106 5% : 95% [21]  디트로이트 원정 틀림 2.30 1.67 1.5 
11-14 [12]  휴스턴 102 : 93 17% : 82% [3]  LA클리퍼스 원정 틀림 1.77 2.10 -2.5 
11-14 [23]  미네울브 129 : 114 3% : 97% [16]  샌안토니오 원정 틀림 1.80 2.05 -2.5 
11-13 [23]  세크라멘토 107 : 99 21% : 78% [18]  포틀랜드 원정 틀림 1.87 1.95 -1.5 
11-12 [21]  디트로이트 114 : 120 22% : 77% [23]  미네울브 원정 적중 1.67 2.30 -2.5 
11-11 [23]  미네울브 98 : 100 5% : 95% [4]  덴버 원정 적중 2.25 1.69 1.5 
11-11 [19]  피닉스 138 : 112 15% : 84% [17]  브루클린 원정 틀림 1.69 2.25 -2.5 
11-11 [27]  뉴욕 87 : 108 5% : 95% [27]  클리블랜드 원정 적중 1.77 2.10 -2.5 
11-10 [16]  샌안토니오 115 : 135 5% : 95% [8]  보스톤 원정 적중 1.91 1.91 -0.5 
11-09 [20]  뉴올리온스 104 : 122 5% : 95% [7]  토론토 원정 적중 2.30 1.67 1.5 
11-09 [18]  포틀랜드 115 : 119 5% : 95% [17]  브루클린 원정 적중 1.69 2.25 -2.5 
11-09 [4]  유타재즈 103 : 100 5% : 95% [1]  밀워키 원정 틀림 2.25 1.69 1.5 
11-09 [29]  애틀란타 109 : 121 15% : 85% [23]  세크라멘토 원정 적중 2.15 1.74 1.5 
11-08 [19]  피닉스 108 : 124 8% : 92% [4]  마이애미 원정 적중 1.83 2.00 -2.5 
11-07 [4]  유타재즈 106 : 104 2% : 97% [9]  필라76 원정 틀림 1.77 2.10 -2.5 
11-07 [3]  LA클리퍼스 124 : 129 6% : 94% [1]  밀워키 원정 적중 1.83 2.00 -2.5 
11-07 [21]  디트로이트 122 : 102 0% : 99% [27]  뉴욕 원정 틀림 1.87 1.95 -1.5 
11-04 [10]  인디애나 108 : 95 90% : 10% [22]  시카고 홈승 적중 1.67 2.30 -2.5 
11-03 [21]  디트로이트 113 : 109 5% : 95% [17]  브루클린 원정 틀림 2.30 1.67 1.5 
11-03 [15]  멤피스 105 : 114 5% : 95% [19]  피닉스 원정 적중 2.30 1.67 1.5 
예상 경기 : 46 경기적중 경기 : 26/46 경기적중율 : 56.5%